Online5Games


Условия за ползване на Online5games

ГЛАВА І. Общи разпоредби 

1. Online5games е продукт на Тера Комюникейшънс АД и е достъпен на адрес http://online5games.com 

2. Online5games e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие с действащото законодателството на Република България, предназначен за забавление с различни развлекателни HTML5 игри. 

3. Тера Комюникейшънс АД, посредством сайта Online5games.com, предоставя на потребителите си, срещу абонамент, ползването на игрите в сайта, при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. Тера Комюникейшънс АД си запазва правото да поставя допълнителни условия при ползнавето на определени игри, като своевременно информира потребителите за това. 

4. Предлаганите услуги (игри) в Online5games са динамични, т.е. подлежат на допълване и промяна, с цел тяхното развитие и усъвършенстване. 

5. Тера Комюникейшънс АД не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения или мобилната мрежа, ползвани от тях и услугите в сайта. 

ГЛАВА ІІ. Достъп и механизъм на участие в Online5games 

1. За да играе на някоя от игрите, публикувани в Online5games.com, потребителят трябва да си направи абонамент, с което да декларира съгласие с настоящите Общи условия. 

2. Тера Комюникейшънс АД си запазва правото да записва IP адреса / мобилния номер на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране. Тера Комюникейшънс АД декларира, че данните, събрани от всеки потребител, няма да бъдат предоставяни на трети лица и/или разпространявани по друг начин. 

3. Потребителят въвежда телефонния си номер в необходимото поле на сайта и изчаква да получи SMS на посочения номер с PIN код. Полученият код се въвежда в сайта и след това потребителят удостоверява желанието си за активиране на абонамент към този мобилен номер. 

4. При абонирането си всеки потребител автоматично се регистрира с номера на мобилния телефон, от който достъпва сайта и занапред този номер ще се използва за неговото уникално и индивидуално идентифициране. Номерът на мобилния телефон на всеки един потребител е видим само и единствено за него и другите потребители в сайта не го виждат. 

5. Всеки потребител може да спре своя абонамент в Online5games.com, следвайки указанията посочени в сайта. 

6. Потребителят ползва услугата Online5games.com първоначално с 3 (три) безплатни игри, без значение дали са три различни игри или три пъти една и съща. След изиграването на трите си безплатни игри потребителят получава опцията да продължи да играе с платен абонамент към услугата Online5games.com. Ако премине към платен абонамент, получава неограничен достъп до всички игри. В случай, че не активира платен абонамент, не получава достъп до следващи игри. 

7. Online5games.com е достъпен като мобилен сайт. Всеки потребител може да активира своя абонамент директно през мобилния портал за достъп. 

ГЛАВА ІІІ. Абонаменти за услугата Online5games.com 

1. Абонамент 

1.1. Безплатен. Всеки един потребител на Online5games.com може да получи еднократно безплатен достъп до 3 (три) игри по избор. 

1.2. Платен. След изигравнето на 3-те безплатни игри в Online5games.com, потребителят получава предложение за неограничен достъп до всички игри, за който трябва да активира платен достъп. С натискането на бутона „Play” Потребителят удостоверява желанието си за активиране на седмичен абонамент за въведения от него съгласно описаното по-горе, мобилен номер чрез мобилно разплащане. Стойността на закупувания от Потребителя абонамент за Услугата се включва в стойността на използваните мобилни услуги, дължима от Потребителя към мобилния оператор, на който последният е абонат. 

2. Цени 

Абонаментът за услугата Online5games.com е седмичен, на цена 2.40 лв. с ДДС и се подновява автоматично до изричния отказ от страна на потребителя.
Цената на SMS за Мобилтел АД от номер 1230 e 0.00 лева.
Цената на SMS за Виваком от номер 123 e 0.00 лева.
Цената на SMS за Теленор от номер 1920 e 0.00 лева. 

Цената на SMS от кратките номера, за който и да е оператор извън територията на Република България, се тарифира според роуминг тарифата на конкретната държава. 

3. Прекратяване на абонамент 

3.1. Всеки потребител на Online5games.com може да прекрати абонамента си директно от мобилния или web сайта на услугата. Услугата ще може да се използва до края на абонирания период. 

3.2. Абонатите на Виваком и Теленор могат да прекратят абонамент и чрез SMS, както следва: 

Виваком с текст STOP 322 на 1023
Теленор с текст STOP 700266 на номер 1920 

3.3. За прекратяване на абонамент се счита и когато потребителят прекрати договорните си отношения с мобилния оператор, независимо дали изрично е деактивирал абонамента си през мобилния сайт. 

ГЛАВА ІV. Допълнителни маркетингови активности в Online5games 

С цел популяризирането на Online5games.com, Тера Комюникейшънс АД може да организира различни маркетингови активности, свързани със сайта или само с отделни игри в него. 

ГЛАВА V. Права и задължения на Тера Комюникейшънс АД 

1. Тера Комюникейшънс АД се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите (игрите), предоставяни в Online5games.com, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България. 

2. Тера Комюникейшънс АД има право да прекрати достъпа на определени потребители до Online5games.com, когато се установи, че чрез действията си накърняват правата на дружеството или на трети лица и нарушават законодателството на Република България. 

3. Тера Комюникейшънс АД има право да поставя в Online5games.com препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и други подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на услугата. 

4. Тера Комюникейшънс АД има право да прекрати предоставянето на определени услуги (игри) или маркетингови активности в тях, като не се задължава да уведоми за това потребителите. 

ГЛАВА VІ. Права и задължения на потребителите 

1. Потребителите имат право да ползват услугите (игрите), предоставяни от Тера Комюникейшънс АД в сайта Online5games.com, при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България. 

2. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимото му оборудване /мобилно устройство, софтуер/ за безпрепятствено ползване на сайта и услугите в него. 

3. Потребителят може да ползва информацията, публикувана в Online5games.com за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на Тера Комюникейшънс АД. 

4. Потребителят няма право да използва сайта като средство за реклама на каквито и да е други продукти, по какъвто и да е начин, без изричното съгласие на Тера Комюникейшънс АД. 

5. Във връзка с ползването на предоставените от Тера Комюникейшънс АД чрез Online5games.com услуги (игри), потребителят е длъжен: 

- да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България; 

- да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Тера Комюникейшънс АД, както и на трети лица, свързани със сайта. 

Глава VІІ. Информация 

1. Тера Комюникейшънс АД има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхното абониране, по начин, който да позволява идентифицирането им. 

2. Тера Комюникейшънс АД се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Тера Комюникейшънс АД се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, в които съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни. 

Тера Комюникейшънс АД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. 

Последна промяна от 24.03.2017 г.